Odwiedza nas 117 gości oraz 0 użytkowników.

 

Projekty realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Paniówkach

 

 

„Książki naszych marzeń”

 

W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach otrzymał wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3. Tytuł projektu- „Książki naszych marzeń”- Wnioskowana kwota wsparcia finansowego na zakup- 12 000 zł, wkład własny 3 000 zł, razem koszt zakupu książek- 15 000zł.

 

 

Rezerwa subwencji oświatowej w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny

 

i pomoce dydaktyczne sal do nauki dzieci sześcioletnich

 

W roku 2014/2015 Zespół otrzymał dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji oświatowej w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne sal do nauki dzieci sześcioletnich. Kwota dofinansowania- 18 000 zł.

 

 

Rezerwa subwencji oświatowej z tytułu wyposażenia gabinetów profilaktyki

 

zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

 

W roku 2015/2016 złożono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2015 z tytułu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy. Otrzymano 5 000 zł.

 

 

„Aktywna edukacja”

Program prowadzony w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem programu był Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast Centrum Edukacji Obywatelskiej pełni rolę partnera odpowiedzialnego za stronę merytoryczną. Okres realizacji projektu: 09.2013-06.2014 Beneficjenci projektu.

 

„Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim”.

Projekt realizowany w ramach Prorytetu III „Wysoka jakość oświaty” Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu: 01.09.2013-30.06.2015 Beneficjenci projektu.

 

„Belfer Online +”

Przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych. Projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach w ramach priorytetu IX „Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach”. Okres realizacji projektu: 01.07.2013-28.02.2015 i drugi raz 1.08.2014- 31.12.2014 Beneficjenci projektu.

 

„Twórczo w przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Okres realizacji projektu: 01.09.2012-31.08.2013 Wartość projektu w ZSP Paniówki 78 131,00 zł.

 

„Sukces jest dla każdego”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie jakości usług edukacyjnych świadczonych                          w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Program współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 1.01.2011- 31.01.2012 Wartość projektu 139 716,00 zł

 

„Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

Program realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu „Edukacja dla pracy etap 2” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15-16.06.2015 Beneficjenci projektu.

 

Podręczniki 2017-2018

Rekrutacja 2017-2018

Integracja Paniówki

Kalendarz 2017

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła


Oenglish Ewenilna Borycka

Delikatesy Foxi