Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.

 

Projekty realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Paniówkach

 

„Aktywna Tablica 2018”

 

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”

Całkowita kwota wnioskowanej dotacji 17 500 zł, z czego 3 500 zł to środki własne.

Czas realizacji: 17 maja - 31 grudnia 2018.

 

Ogród pięciu zmysłów” – Dostosowanie terenu przy Przedszkolu do potrzeb dydaktycznych i terapeutycznych dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Obejmuje utworzenie ogrodu sensorycznego „Pięciu zmysłów” do działań dydaktycznych i terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych.

Całkowita kwota wnioskowanej dotacji 38 091,00 zł, z czego 7618,20 zł to środki własne.

Czas realizacji: 1 marca - 31 października 2018.

 

„Zielona Pracownia 2017”

 

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Obejmuje utworzenie szkolnej pracowni –laboratorium ekologicznego- wyposażonej w nowoczesne zaplecze techniczno-informatyczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni. Celem głównym jest edukacja ekologiczna uczniów, nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących działań wpływających na jakość wody, gleby i powietrza w najbliższym środowisku oraz przeniesienie aktywnych działań na grunt domowy.

Całkowita kwota wnioskowanej dotacji 30 000 zł, z czego 6 000 zł to środki własne.

Czas realizacji: 1 czerwca- 30 listopada 2017.

 

„Szansa dla przedszkola”

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 realizowanego przez Gminę Gierałtowice. Skierowany do uczniów i nauczycieli przedszkola działającego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (ZSP) w Paniówkach.

Celem projektu jest przeszkolenie (podniesienie kompetencji) nauczycieli z zastosowania różnych metod terapii dla dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnościami. Kolejnym etapem będzie zastosowanie wyuczonych metod w pracy z dziećmi i przeprowadzenie kompleksowych terapii dla 8 dzieci z niepełnosprawnościami w ZSP. Planowane działania wynikające z proj. pozytywnie wpłyną na przyszłe kształcenie w ZSP, które wyjdzie na przeciw indywidualnym potrzebom uczniów. Wprowadzenie dodatkowych zajęć wpłynie korzystnie na wzajemne relacje uczeń - nauczyciel. Zostanie zapewniona uczniom gama bezpłatnych zajęć, która umożliwi dzieciom i rodzicom o niskim statusie materialnym udział w ofercie, na którą nie mogliby sobie pozwolić.

Czas realizacji: 01.08.2017r. – 31.07.2018r.

Całkowita kwota dofinansowania: 182 450,00 zł

 

„Książki naszych marzeń”

 

W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach otrzymał wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3. Tytuł projektu- „Książki naszych marzeń”- Wnioskowana kwota wsparcia finansowego na zakup- 12 000 zł, wkład własny 3 000 zł, razem koszt zakupu książek- 15 000zł.

 

Rezerwa subwencji oświatowej w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne sal do nauki dzieci sześcioletnich

 

W roku 2014/2015 Zespół otrzymał dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji oświatowej w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne sal do nauki dzieci sześcioletnich.

Kwota dofinansowania- 18 000 zł.

 

Rezerwa subwencji oświatowej z tytułu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

 

W roku 2015/2016 złożono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2015 z tytułu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

Otrzymano 5 000 zł.


 

„Aktywna edukacja”

 

Program prowadzony w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem programu był Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast Centrum Edukacji Obywatelskiej pełni rolę partnera odpowiedzialnego za stronę merytoryczną.

Okres realizacji projektu: 09.2013-06.2014

Beneficjenci projektu.

 

„Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim”

 

Projekt realizowany w ramach Prorytetu III „Wysoka jakość oświaty” Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: 01.09.2013-30.06.2015

Beneficjenci projektu.

 

„Belfer Online +”

 

Przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych. Projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach w ramach priorytetu IX „Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach”.

Okres realizacji projektu: 01.07.2013-28.02.2015 i drugi raz 1.08.2014- 31.12.2014

Beneficjenci projektu.

 

„Twórczo w przyszłość”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 Okres realizacji projektu: 01.09.2012-31.08.2013

 Wartość projektu w ZSP Paniówki 78 131,00 zł.

 

„Sukces jest dla każdego”

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie jakości usług edukacyjnych świadczonychw systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Program współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1.01.2011- 31.01.2012

 Wartość projektu 139 716,00 zł

 

„Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

 

Program realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu „Edukacja dla pracy etap 2” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 15-16.06.2015

Beneficjenci projektu.

 

 

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła